Home / خانواده درمانی

خانواده درمانی

خانواده درمانی چیست

خانواده درمانی

خانواده درمانی نوعی مشاوره روانشناسی (روان درمانی) است که می تواند به اعضای خانواده در بهبود ارتباطات و حل تعارضات کمک کند. خانواده درمانی اغلب کوتاه مدت است. این ممکن است شامل همه اعضای خانواده یا فقط افرادی باشد که قادر به مشارکت هستند. برنامه درمانی خاص شما به وضعیت …

بیش تر بخوانید