Home / مدرسه

مدرسه

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی فیلدم – کانگ‌سر

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی فیلدم – کانگ‌سر ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی فیلدم – کانگ‌سر  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این …

بیش تر بخوانید

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان فیلدم – کانگ‌سر  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان فیلدم – کانگ‌سر   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان فیلدم – کانگ‌سر : آزمون مدارس تیزهوشان فیلدم – کانگ‌سر هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت …

بیش تر بخوانید

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان فیلدم – کانگ‌سر

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان فیلدم – کانگ‌سر مدارس تیزهوشان فیلدم – کانگ‌سر  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان فیلدم …

بیش تر بخوانید

ثبت نام مدارس شاهد فیلدم – کانگ‌سر

ثبت نام مدارس شاهد فیلدم – کانگ‌سر ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد فیلدم – کانگ‌سر در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد فیلدم – کانگ‌سر طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی …

بیش تر بخوانید

کارت ورود به جلسه تیزهوشان فیلدم – کانگ‌سر

کارت ورود به جلسه تیزهوشان فیلدم – کانگ‌سر کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان فیلدم – کانگ‌سر را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت …

بیش تر بخوانید

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان چاخانی – چال‌زمین  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان چاخانی – چال‌زمین   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان چاخانی – چال‌زمین : آزمون مدارس تیزهوشان چاخانی – چال‌زمین هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت …

بیش تر بخوانید

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان چاخانی – چال‌زمین

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان چاخانی – چال‌زمین مدارس تیزهوشان چاخانی – چال‌زمین  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان چاخانی …

بیش تر بخوانید

ثبت نام مدارس شاهد چاخانی – چال‌زمین

ثبت نام مدارس شاهد چاخانی – چال‌زمین ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد چاخانی – چال‌زمین در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد چاخانی – چال‌زمین طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی …

بیش تر بخوانید

کارت ورود به جلسه تیزهوشان چاخانی – چال‌زمین

کارت ورود به جلسه تیزهوشان چاخانی – چال‌زمین کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان چاخانی – چال‌زمین را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت …

بیش تر بخوانید

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی اسماعیل‌کلا بزرگ – امامزاده محمود

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی اسماعیل‌کلا بزرگ – امامزاده محمود ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی اسماعیل‌کلا بزرگ – امامزاده محمود  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و …

بیش تر بخوانید

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان اسماعیل‌کلا بزرگ – امامزاده محمود  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان اسماعیل‌کلا بزرگ – امامزاده محمود   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان اسماعیل‌کلا بزرگ – امامزاده محمود : آزمون مدارس تیزهوشان اسماعیل‌کلا بزرگ – امامزاده محمود هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از …

بیش تر بخوانید

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان اسماعیل‌کلا بزرگ – امامزاده محمود

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان اسماعیل‌کلا بزرگ – امامزاده محمود مدارس تیزهوشان اسماعیل‌کلا بزرگ – امامزاده محمود  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، …

بیش تر بخوانید

ثبت نام مدارس شاهد اسماعیل‌کلا بزرگ – امامزاده محمود

ثبت نام مدارس شاهد اسماعیل‌کلا بزرگ – امامزاده محمود ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد اسماعیل‌کلا بزرگ – امامزاده محمود در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد اسماعیل‌کلا بزرگ – امامزاده محمود طبق روال سال …

بیش تر بخوانید

کارت ورود به جلسه تیزهوشان اسماعیل‌کلا بزرگ – امامزاده محمود

کارت ورود به جلسه تیزهوشان اسماعیل‌کلا بزرگ – امامزاده محمود کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان اسماعیل‌کلا بزرگ – امامزاده محمود را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون …

بیش تر بخوانید

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی معلم‌آباد – مکرود

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی معلم‌آباد – مکرود ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی معلم‌آباد – مکرود  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این …

بیش تر بخوانید

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان معلم‌آباد – مکرود

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان معلم‌آباد – مکرود مدارس تیزهوشان معلم‌آباد – مکرود  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان معلم‌آباد …

بیش تر بخوانید

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان معلم‌آباد – مکرود  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان معلم‌آباد – مکرود   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان معلم‌آباد – مکرود : آزمون مدارس تیزهوشان معلم‌آباد – مکرود هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت …

بیش تر بخوانید

ثبت نام مدارس شاهد معلم‌آباد – مکرود

ثبت نام مدارس شاهد معلم‌آباد – مکرود ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد معلم‌آباد – مکرود در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد معلم‌آباد – مکرود طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی …

بیش تر بخوانید

کارت ورود به جلسه تیزهوشان معلم‌آباد – مکرود

کارت ورود به جلسه تیزهوشان معلم‌آباد – مکرود کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان معلم‌آباد – مکرود را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت …

بیش تر بخوانید

کارت ورود به جلسه تیزهوشان بالاشیرود – برامسر

کارت ورود به جلسه تیزهوشان بالاشیرود – برامسر کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان بالاشیرود – برامسر را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت …

بیش تر بخوانید

ثبت نام مدارس شاهد بالاشیرود – برامسر

ثبت نام مدارس شاهد بالاشیرود – برامسر ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد بالاشیرود – برامسر در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد بالاشیرود – برامسر طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی …

بیش تر بخوانید